Хачатурян Гор Эдуардович

аспирант РАНХиГС при Президенте РФ