Музеи Прикарпатья как центры краеведческой работы (90-е годы ХХ в. − нач. ХХI в.)
(Стр. 10-16)

Подробнее об авторах
Демеха Инна Ивановна аспирант кафедры туризма и рекреации Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника, г. Ивано-Франковск
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
В статье предпринята попытка комплексной систематизации сведений о музейных учреждениях разного уровня как центров краеведческой работы на Прикарпатье в период 90-х годов XX в. − начала XXI в. Определена специфика краеведческой деятельности современных музеев Прикарпатья. Рассмотрены основные черты работы Ивано-Франковского краеведческого музея, его региональных подразделений, а также районных, городских и сельских краеведческих музейных учреждений. Проанализирована специфика изучения этнографических районов Прикарпатья, осуществлена классификация местных музеев краеведческой направленности. Прослежена связь музейных учреждений края с организованным краеведческим движением, в т.ч. через деятельность выдающихся музейных сотрудников, и оценены перспективы краеведческой работы музеев.
Образец цитирования:
Демеха И.И., (2013), МУЗЕИ ПРИКАРПАТЬЯ КАК ЦЕНТРЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ (90-Е ГОДЫ ХХ В. − НАЧ. ХХI В.). Социально-политические науки, 2 => 10-16.
Список литературы:
Врятовані скарби: кат. реставр. ікон ХVІІ − ХХ ст. з колекції Івано-Франків. краєзн. музею: [альбом] / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. краєзнав. музей; реставратор та [кер. проекту] Валерій Твердохліб; [авт. мистецтвознав. розвідки та наук. кат. Марія Гелитович; наук. ред. Богдан Мисюга]. – Л.: Манускрипт-Львів, 2009. – 128 с.
Гайда Л. А. Музеєзнавство в закладах освіти / Л.А. Гайда. – Кіровоград: Видавництво КОІППО, 2006. – 106 с.
Глухівський міський краєзнавчий музей / авт. тексту О.І. Дятленко. – Суми: Університетська книга, 2007. – 8 с.
Державний архів Івано-Франківської області: Путівник. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 року. – К., 2008. – 464 с.
Закон України «Про музеї та музейну справу» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 25, ст. 191.
Іванюк М. Вижницький краєзнавчий музей / М. Іванюк. – Вижниця: Черемош, 2005. – 200 с.
Ковальчук Г. Каталог ентомологічної колекції Чернівецького краєзнавчого музею / Г. Ковальчук [и др.]; Чернівецький краєзнавчий музей. – Чернівці, 1993. – 46 с.
Конотопський міський краєзнавчий музей ім. О. М. Лазаревського: [проспект] / [Від. культури і туризму Конотоп. міськ. ради Сум. обл., Конотоп. міськ. краєзнав. музей ім. О.М. Лазаревського]. – Конотоп, 2010. – 7 с.
Косило М.Ю. Літопис краєзнавців Прикарпаття / Михайло Косило, Богдан Гаврилів; Нац. спілка краєзнавців України, Івано-Франків. обл. орг., Івано-Франків. обл. центр туризму і краєзнавства учн. молоді. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2011. – 175 с.
Краєзнавці Прикарпаття (ХХ ст.): Довідник / авт.-уклад. П. Арсенич [та ін.]; Івано-Франківська обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців, Науково-редакційний відділ при управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 114 с.
Крук О.І. Шляхи формування мережі державних музеїв України (1960-ті –1980-ті рр.) / О.І. Крук // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (збірник статей). – К.: Рідний край, 2000. – Вип.10. – С. 392-400.
Кушпетюк О.І. Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині другої половини ХІХ − початку ХХ ст.: Дис.. канд. іст. наук: 07.00.01 / Кушпетюк Олена Іванівна; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 228 c.
Левицька Т. Художній музей у Луцьку. Відділ Волинського краєзнавчого музею: Путівник / Т. Левицька; упоряд. Є. Ковальчук. – Луцьк: Медіа, 2003. – 16 с.
Лысикова О. В. Музеи мира / О.В. Лысикова / Саратовский гос. технический ун-т. – Саратов, 2001. – 112 с.
Маньковська Р.В. Івано-Франківський краєзнавчий музей / Р.В. Маньковська // Енциклопедія історії України. – Т. 3. – К.: «Наукова думка», 2005. – С. 405.
Морозюк В. Острови пам'яті: вибране / Володимир Морозюк; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді, Літ. музей Прикарпаття. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 329 с.
Морозюк В. Острови пам'яті: вибране / Володимир Морозюк; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді, Літ. музей Прикарпаття. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 329 с.
Музеї України: Довідник / пер. Т. Вощиніна, Н. Токарєва; упоряд. Б. Ведибіда [та ін.]. – К.: Задруга, 1999. – 129 с.
Мураль І. Ми ласки в ката не просили. Музей історії Надвірнянщини / І. Мураль, О. Зварчук. – Надвірна, 2005. – 26 с.
Паньків М. Ратуша: Іст. нарис / М. Паньків; Івано-Франківська міська рада, Івано-Франківський краєзнавчий музей. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – 32 с.
Перелигіна О. Краєзнавчі та музеєзнавчі публікації: бібліогр. покажч. / Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей; [авт.-упоряд. О. Перелигіна]. – Л.: Сполом, 2011. – 56 с.
Полтавський краєзнавчий музей / авт. тексту Г. П. Білоус. – Полтава: Криниця, 1993. – 18 с.
Пономарьова Т.О. Колекція періодики Рівненського обласного краєзнавчого музею: спроба систематизації / Т.О. Пономарьова, В. Г. Виткалов. – Рівне: [б.в.], 1999. – 46 с.
Роль та місце музеїв у підвищенні туристичної привабливості регіонів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернівці, 15 груд. 2011 р.) / Чернів. облрада, Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. краєзн. музей; [редкол.: Затуловська О. П. (голова) та ін.]. – Чернівці: Букрек, 2011. – 403 с.
Хведась А.О. Розвиток краєзнавчих музеїв в Західній Україні в кінці ХІХ − першій половині 40-х р. ХХ ст. Джерела і література (На матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей): Дис.. канд. іст. наук: 07.00.06 / Хведась Анатолій Олексійович; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 172 c.
Шевченко С. І. Етнографічне музеєзнавство / С. І. Шевченко / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. В.Вінниченка. – Кіровоград, 2002. – 19 с.
Юренева Т. Ю. Музееведение / Т. Ю. Юренева. – М.: Академический Проект, 2003. – 560 с.
Якубовський В.І. Музеєзнавство / В.І. Якубовський; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Мошак М.І., 2012. – 351 с.
Ключевые слова:
музей, музейное дело, краеведческая работа, Прикарпатье, коллекция, экспозиция, выставка, экскурсия, фонд, экспедиция, социальная история.


Статьи по теме

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ Страницы: 111-114 Выпуск №21902
Тюменский музей истории науки и техники Зауралья: люди и коллекции
музей наука техника ученый история
Подробнее
Международные отношения Страницы: 83-89 DOI: 10.33693/2223-0092-2024-14-1-83-89 Выпуск №48036
Международные связи с общественностью и фонд Гейдара Алиева как инструмент публичной дипломатии Азербайджанской Республики
публичная дипломатия Азербайджанская Республика президент фонд глава государства
Подробнее
Социология управления Страницы: 96-101 DOI: 10.33693/2223-0092-2024-14-1-96-101 Выпуск №48036
Как интеллектуальные технологии меняют общество и пространство большого города
пространство Москва выставка урбанизация город
Подробнее
3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО;СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03); ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.15) Страницы: 103-106 Выпуск №4539
Особенности правового статуса благотворительных фондов
некоммерческая организация фонд благотворительный фонд траст благотворительная деятельность
Подробнее
ЭТНОГРАФИЯ Страницы: 180-184 DOI: 10.33693/2658-4654-2023-5-3-180-184 Выпуск №23446
Рецензия на книгу «Восточноевропейские коллекции МАЭ РАН». СПб.: МАЭ РАН, 2022. 356 с. (Сборник МАЭ. Т. LXIX)
Кунсткамера этнография экспедиции музей фонды
Подробнее
ЭТНОГРАФИЯ Страницы: 2658-4654 DOI: 10.33693/2658-4654-2023-5-3-180-184 Выпуск №
Рецензия на книгу «Восточноевропейские коллекции МАЭ РАН». СПб.: МАЭ РАН, 2022. 356 с. (Сборник МАЭ. Т. LXIX)
Кунсткамера этнография экспедиции музей фонды
Подробнее
РЕЦЕНЗИИ Страницы: 185-188 DOI: 10.33693/2658-4654-2023-5-3-185-188 Выпуск №23446
Рецензия на монографию профессора С. С. Илизарова Московский акцент. Г. Ф. Миллер и Москва ХVIII века. — М.: Издательство «Кучково поле», 2021 — 496 с.: илл.
академик Миллер Москва архив история Россия
Подробнее
РЕЦЕНЗИИ Страницы: 2658-4654 DOI: 10.33693/2658-4654-2023-5-3-185-188 Выпуск №
Рецензия на монографию профессора С. С. Илизарова Московский акцент. Г. Ф. Миллер и Москва ХVIII века. — М.: Издательство «Кучково поле», 2021 — 496 с.: илл.
академик Миллер Москва архив история Россия
Подробнее
11. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО Страницы: 135-140 Выпуск №11076
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО НАСЛЕДОВАНИЯ БИЗНЕСА
трансграничное наследование доверительное управление завещание бизнес фонд
Подробнее
12. Управление инновациями и инвестициями Страницы: 274-277 Выпуск №3231
Инновационные механизмы повышения обеспеченности доступным и комфортным жильем
жилье обеспечение аренда фонд «доходные дома»
Подробнее